Tại Tp. Đà Nẵng từ 01 – 30/6/2019

Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 01/6-30/6/2019

Địa điểm: 144 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Hồ sơ đăng ký gửi về: 144 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, Đà Nẵng , điện thoại liên hệ: Phan Trọng Đồng 0931998586