Hội viên cá nhân

b) Đối với hội viên cá nhân:

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn;

– 01 bản CMND photo, 2 ảnh 3,5×4,5.