Hội viên tổ chức

Thủ tục để trở thành hội viên: 

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách lãnh đạo chủ chốt của tổ chức và công văn cử đại diện của tổ chức tham gia Liên đoàn;

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn.

Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn xin gia nhập

Bản cam kết

Thông tin hội viên đang cập nhật…..

Hội viên cá nhân

b) Đối với hội viên cá nhân:

– Đơn xin gia nhập Liên đoàn (theo mẫu);

– Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, Luật thi đấu, các quy định khác của Liên đoàn;

– 01 bản CMND photo, 2 ảnh 3,5×4,5.

Hội viên danh dự

Đang cập nhật….