TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực Miền Bắc tháng 7-12/2020

Tại Quảng Ninh: từ ngày 18/7-16/8/2020 Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 18/7-16/8/2020 Địa điểm:Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh, điện thoại liên hệ: 0983462183 Tại...

TB: mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực Tp. HCM tháng 7-10.2020

Tại Tp. Đồng Nai: từ ngày 12-21/8/2020 Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 12-21/8/2020Địa điểm: Đồng Nai.Hồ sơ đăng ký gửi về: Đồng Nai, điện thoại liên hệ: Mr. Công 0937004066 Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 21-30/8/2020 Thời gian tổ chức từ...

TB: mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ HLV Yoga Khu vực phía Bắc tháng 7-10.2020

Tại Quảng Ninh: từ ngày 18/7-16/8/2020Thời gian tổ chức từ 8h30-16h30 các ngày từ ngày 18/7-16/8Địa điểm: Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.Hồ sơ đăng ký gửi về: Số 79 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh , điện thoại liên hệ: 0983462183 Tại Thanh Hóa: từ ngày...